Zapomogi

ZAPOMOGI

 

Może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej w szczególności na skutek:

  1. Nieszczęśliwego wypadku.
  2. Ciężkiej choroby studenta lub członków jego najbliższej rodziny.
  3. Śmierci najbliższych członków rodziny, jeśli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.
  4. Kradzieży lub zniszczenia bez winy studenta jego mienia (zgłoszenie musi być udokumentowane w terminie 14 dni od daty zdarzenia).
  5. Nagłych okoliczności losowych, które mają znaczący wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej (np. klęski żywiołowe).

Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim.

W przypadku gdy w WSM w Warszawie studiuje kilku członków tej samej rodziny, zapomoga z tego samego tytułu przysługuje tylko jednemu z nich. Wyjątek stanowi śmierć jednego z rodziców, szkody spowodowane przez pożar i powódź.

Do wniosku o zapomogę ( zał. nr 7 ) należy dołączyć:

Dokumenty poświadczające zdarzenia uzasadniające wystąpienie studenta z wnioskiem o przyznanie zapomogi, tj. na przykład: kopię aktu zgonu najbliższego członka rodziny, zaświadczenia oraz dokumentację lekarską związaną z ciężką chorobą studenta lub członka jego najbliższej rodziny, zaświadczenie z organu samorządowego potwierdzające powódź, pożar lub inne szkody losowe.
Oświadczenie ( zał. nr 1 ) studenta o pobieraniu/niepobieraniu stypendiów na innym kierunku studiów w WSM w Warszawie jak i innej uczelni oraz o innych ukończonych studiach (zgodnie z art. 186 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminem przyznawania pomocy materialnej studentom WSM w Warszawie).

 

Komentowanie jest wyłączone.