Stypendium rektora

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wyróżniające wyniki w nauce, posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym- międzyuczelnianym lub uczelnianym. Świadczenie przysługuje od drugiego roku studiów pierwszego stopnia lub od pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku kalendarzowego od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

 

Stypendium rektora może otrzymać student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

  1. a) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  2. b) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Do wniosku o Stypendium Rektora dla najlepszych studentów (zał. nr 6) należy dołączyć:

dokumenty potwierdzające osiągnięcia:

– za wyniki w nauce

a) gdy średnia ocen za poprzedni rok studiów wynosi 4,90 – 5,00

b) gdy średnia ocen za poprzedni rok studiów wynosi 4,80 – 4,89.

– osiągnięcia naukowe, tj.:

a) aktywną pracę w kole naukowym, tj. znaczące opracowania lub referaty nie objęte programem nauczania, potwierdzoną przez opiekuna koła,

b) udział w pracach naukowo-badawczych, potwierdzonych przez kierownika projektu,

c) potwierdzoną współpracę naukową z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, w tym z zagranicznymi,

d) cykliczne publikacje w wydawnictwach, np. WSM w Warszawie i innych uczelni, instytutach itp.

f) aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych, tj. wygłoszenie referatu lub prezentacji,

g) I,II lub III miejsce otrzymane w olimpiadach,

– osiągnięcia artystyczne, tj.:

a) uzyskanie I,II lub III miejsca w konkursach i festiwalach,

– osiągnięcia sportowe, tj.:

a) uzyskanie przez studenta I, II lub III miejsca we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – międzyuczelnianym.

2. Oświadczenie ( zał. nr 1) studenta o pobieraniu/niepobieraniu stypendiów na innym kierunku studiów w WSM w Warszawie jak i innej uczelni oraz o innych ukończonych studiach (zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminem przyznawania pomocy materialnej studentom WSM w Warszawie.)

Komentowanie jest wyłączone.