Stypendia

Uprzejmie informujemy, że termin przyjmowania wniosków stypendialnych został przedłużony do 10.11.2019 r.

INFORMACJA DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W WARSZAWIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

Student może otrzymać pomoc materialną w formie:

Zgodnie z § 5 pkt.2 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom WSM w Warszawie, student może otrzymać stypendia, w danym roku akademickim przez okres do dziewięciu miesięcy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres do pięciu miesięcy.

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW UPŁYWA Z DNIEM 31 października 2019 r.

Wnioski stypendialne należy składać w dziekanacie (w teczce tekturowej opisanej według wzoru) przy ul. Żórawskiego 5 w Ciechanowie.

Informacji dot. stypendiów udziela Sekcja Spraw Bytowych Studentów i Osób Niepełnosprawnych oraz Komisja Stypendialna w Warszawie, ul. Kawęczyńska 36; tel. 22 59 00 727; stypendia@wsm.warszawa.pl

WYSOKOŚĆ POMOCY MATERIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Zgodnie z zarządzeniem nr 4/09/2019 Rektora Wyższej szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w roku akademickim 2019/20:

1) wysokość stypendium socjalnego wynosi – 750 zł

2) wysokość podwyższonego stypendium socjalnego – 900,- zł.(dotyczy wyłącznie studentów trybu stacjonarnego)

2) wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych – 600 zł

3) stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi:

a) w przypadku uzyskania średniej ocen 4,90 – 5,00 – 700 zł.

b) w przypadku uzyskania średniej ocen 4,80 – 4,89 – 600 zł.

4) wysokość zapomogi maksymalnie do 2 600 zł.

Wniosek o stypendium wraz z właściwą dokumentacją należy składać wyłącznie w białej teczce opisanej według niżej podanego wzoru (drukowanymi literami):

Nazwisko i imię
Nr PESEL
Nr albumu, nr grupy
Semestr
Wydział
Kierunek
Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Wniosek o: np.: stypendium socjalne, specjalne, Rektora, zapomoga

Odbiór decyzji jest obowiązkowy, nieodebranie może skutkować wstrzymaniem wypłaty stypendium. Decyzje są do odbioru w Sekcji Spraw Bytowych Studentów i Osób Niepełnosprawnych: pok. F 207 (II piętro), od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00 – 15.30.

Studenci oddziałów zamiejscowych odbierają decyzje we właściwych dziekanatach.

UWAGA

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Świadczenia pomocy materialnej

1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;

2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

  1. a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  2. b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

3) Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

Stypendia 2019 – Regulamin

Lista osób – stypendia przyznane

przyznane-2019-2020

Lista osób – stypendia nieprzyznane

nieprzyznane-2019-2020

Komentowanie jest wyłączone.