Stypendia

INFORMACJA DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W WARSZAWIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

Student może otrzymać pomoc materialną w formie:

Zgodnie z § 5 pkt.2 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom WSM w Warszawie, student może otrzymać stypendia, w danym roku akademickim przez okres do dziewięciu miesięcy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres do pięciu miesięcy.

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW UPŁYWA Z DNIEM 29 października 2017 r.

Wnioski stypendialne należy składać w dziekanacie przy ul. Żórawskiego 5 w Ciechanowie.

Informacji dot. stypendiów udziela Sekcja Spraw Bytowych Studentów i Osób Niepełnosprawnych pok. F 207 (II piętro) oraz Komisja Stypendialna tel. 22 59 00 727.

Komisja przyjmuje w:

poniedziałek – piątek w godz. 8:30 – 15: 30
30.IX, 7, 14, 21, 28.X.2017 r. w godz. 10: 00 – 14:00
1, 8, 15, 22, 29.X.2017 r. w godz. 10:00 – 12:00

WYSOKOŚĆ POMOCY MATERIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Zgodnie z zarządzeniem nr 3/09/2017 Rektora Wyższej szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w roku akademickim 2017/18:

1) wysokość stypendium socjalnego wynosi – 500 zł

2) wysokość podwyższonego stypendium socjalnego – 600,- zł.(dotyczy wyłącznie studentów trybu stacjonarnego)

2) wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych – 500 zł

3) stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi:

a) w przypadku uzyskania średniej ocen 4,90 – 5,00 – 500 zł.

b) w przypadku uzyskania średniej ocen 4,80 – 4,89 – 400 zł.

4) wysokość zapomogi maksymalnie do 1 800 zł.

Wniosek o stypendium wraz z właściwą dokumentacją należy składać wyłącznie w białej teczce opisanej według niżej podanego wzoru (drukowanymi literami):

Nazwisko i imię
Nr PESEL
Nr albumu, nr grupy
Semestr
Wydział
Kierunek
Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Wniosek o: np.: stypendium socjalne, specjalne, Rektora, zapomoga

● Informacja dla studentów – cudzoziemców w sprawie zasad ubiegania się i rodzajów świadczeń pomocy materialnej – do pobrania tutaj.

● Zasady przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018 – http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

● Odbiór decyzji jest obowiązkowy , nieodebranie może skutkować wstrzymaniem wypłaty stypendium. Decyzje są do odbioru w Sekcji Spraw Bytowych Studentów i Osób Niepełnosprawnych: pok. F 207 (II piętro), od poniedziałku do piątku w godz.: 8.30 – 15.30.

Studenci oddziałów zamiejscowych odbierają decyzje we właściwych dziekanatach.

Komentowanie jest wyłączone.