Stypendia

INFORMACJA DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W WARSZAWIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

Student może otrzymać pomoc materialną w formie:

Zgodnie z § 5 pkt.2 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom WSM w Warszawie, student może otrzymać stypendia, w danym roku akademickim przez okres do dziewięciu miesięcy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres do pięciu miesięcy.

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW UPŁYWA Z DNIEM 5 listopada 2018 r.

Wnioski stypendialne należy składać w dziekanacie przy ul. Żórawskiego 5 w Ciechanowie.

Informacji dot. stypendiów udziela Sekcja Spraw Bytowych Studentów i Osób Niepełnosprawnych oraz Komisja Stypendialna w Warszawie, ul. Kawęczyńska 36; tel. 22 59 00 727; stypendia@wsm.warszawa.pl

WYSOKOŚĆ POMOCY MATERIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Zgodnie z zarządzeniem nr 3/09/2018 Rektora Wyższej szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 15 września 2018 r. w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w roku akademickim 2018/19:

1) wysokość stypendium socjalnego wynosi – 750 zł

2) wysokość podwyższonego stypendium socjalnego – 900,- zł.(dotyczy wyłącznie studentów trybu stacjonarnego)

2) wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych – 600 zł

3) stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi:

a) w przypadku uzyskania średniej ocen 4,90 – 5,00 – 700 zł.

b) w przypadku uzyskania średniej ocen 4,80 – 4,89 – 600 zł.

4) wysokość zapomogi maksymalnie do 2 500 zł.

Wniosek o stypendium wraz z właściwą dokumentacją należy składać wyłącznie w białej teczce opisanej według niżej podanego wzoru (drukowanymi literami):

Nazwisko i imię
Nr PESEL
Nr albumu, nr grupy
Semestr
Wydział
Kierunek
Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Wniosek o: np.: stypendium socjalne, specjalne, Rektora, zapomoga

● Zasady przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019 – https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

● Odbiór decyzji jest obowiązkowy , nieodebranie może skutkować wstrzymaniem wypłaty stypendium. Decyzje są do odbioru w Sekcji Spraw Bytowych Studentów i Osób Niepełnosprawnych: pok. F 207 (II piętro), od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00 – 15.30.

Studenci oddziałów zamiejscowych odbierają decyzje we właściwych dziekanatach.

Komentowanie jest wyłączone.