Egzamin dyplomowy

Wytyczne dotyczące pisania pracy dyplomowej:

 1. Informacje dotyczące redagowania pracy dyplomowej – wyciąg z Zarządzenia Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej z dnia 14.05.2019 r., –  wytyczne
 2. Strona tytułowa oraz oświadczenie drukowane są jednostronnie (licząc wszystkie strony, ale nie zamieszczając numerów), spis treści drukowany jednostronnie a w przypadku, gdy nie mieści się na jednej stronie drukujemy dwustronnie (licząc wszystkie strony, spis treści to str 5).
 3. Wzór strony tytułowej ustalony jest odgórnie, znajduje się poniżej, załącznik nr 3 Zarządzenia Rektora.
 4. Załączone oświadczenie o samodzielności napisania pracy, umieścić po stronie tytułowej, załącznik nr 4.

Kolejność ustawiania stron:

 • strona tytułowa (strona 1-2, numery stron niewidoczne)
 • oświadczenie o samodzielności napisania pracy (strona 3-4, numery stron niewidoczne)
 • spis treści (strona nr 5, od strony 5 numeracja na każdej stornie)
 • wstęp (zaczyna się od strony nieparzystej)
 • Rozdział (zaczyna się od strony nieparzystej)
 • Podrozdział
 • itd.

Przed oprawą pracy można zgłosić się do Dziekanatu lub wysłać pracę e-mailem (na adres: dziekanat@wsmciechanow.edu.pl) w celu sprawdzenia poprawności ustawienia numeracji stron.

Studenci z kierunku Zarządzanie na stronie tytułowej pracy dyplomowej wpisują jedną z następujących nazw specjalności:

 • Marketing
 • Rachunkowość i controlling
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w zintegrowanej Europie
 • Zarządzanie w bankowości i finansach
 • Zarządzanie w sektorze publicznym
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie w oświacie
 • Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
 • Zarządzanie w służbie zdrowia
 • Zarządzanie logistyką.

PRACE BĘDĄ PRZYJMOWANE W DZIEKANACIE TYLKO Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW!

Studenci zobowiązani są dostarczyć przed egzaminem dyplomowym następujące dokumenty:

 1. 2 egzemplarze pracy dyplomowej (drukowane dwustronnie), w tym jedna w sztywnej oprawie podpisana przez promotora.
 2. Indeks i karty egzaminacyjne (uzupełnione wszystkie wpisy).
 3. Wzór strony tytułowej zawiera załącznik nr 3 Zarządzeniu Rektora z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zasad dyplomowania na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach inżynierskich w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.
 4. Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego wzór zawiera załącznik nr 8 Zarządzeniu Rektora z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zasad dyplomowania na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach inżynierskich w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.
 5. Oświadczenie studenta o sprawdzeniu pracy w systemie antyplagiatowym, które ma znajdować się wewnątrz pracy oprawionej w twardej i miękkiej oprawie wzór zawiera załącznik nr 4 Zarządzeniu Rektora z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zasad dyplomowania na studiach pierwszego i drugiego stopnia , jednolitych studiach magisterskich oraz studiach inżynierskich w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.
 6. Oświadczenie studenta o sprawdzeniu pracy w systemie antyplagiatowym (wzór oświadczenia zawiera załącznik 1 do Zarządzenia Rektora WSM w Warszawie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie Regulaminu funkcjonowania systemu antyplagiatoweg
 7. Praca dyplomowa licencjacka, magisterska, inżynierska powinna spełniać wymogi zawarte w Zarządzeniu Rektora z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zasad dyplomowania na studiach pierwszego i drugiego stopnia , jednolitych studiach magisterskich oraz studiach inżynierskich w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie (Zarządzanie Rektora w sprawie zasad dyplomowania)
 8. Ksero Dowodu osobistego
 9. Fotografie formatu 4,5 / 6,5 (4 sztuki w stroju galowym)
 10. 1 płyta CD (w papierowej okładce, opisana płyta: nr albumu, imię i nazwisko, temat pracy)
 11. Opłatę za wydanie dyplomu w wysokości 60zł + opłata archiwizacyjna w wysokości 250 zł.

Opłata powinna być dokonana w kasie WZ WSM lub na konto uczelni.

 1. Kartę obiegową zatwierdzoną przez pracownika Biblioteki Filii WSM w Warszawie z siedzibą w Ciechanowie.

 

UWAGA!

Karty obiegowe z tytułu rozliczeń finansowych z Uczelnią będą podstemplowywane po zaksięgowaniu środków na koncie studenta.

Podstawą przyjęcia pracy jest uregulowanie wszystkich wymaganych opłat.

Komplet dokumentów należy złożyć w dziekanacie u opiekuna grupy.

LEGITYMACJA PODLEGA ZWROTOWI NA UCZELNIĘ!!!

LEGITYMACJA STUDENCKA może być złożona razem z pracą bądź na egzaminie dyplomowym. W przypadku studiów I stopnia Student może oddać legitymację w dniu odbioru dyplomu.

Informacji o terminie odbioru dyplomu (co najmniej miesiąc po egzaminie dyplomowym) należy szukać na stronie:

www.wsm.warszawa.pl/dla-studenta/dziekanat/sekretariat

Dyplom odbiera się w sekretariacie uczelni w Warszawie ul. Kawęczyńska 36 (osobiście).

 

Załączniki:

Załącznik 1 oświadczenie o antyplagiacie

Załącznik 2 Podanie o zmianę promotora

Załącznik 3 Wzór strony tytułowej

Załącznik 4 Oświadczenie o samodzielności pisania pracy

Załącznik 8 Podanie do Komisji Egzaminacyjnej

Wytyczne dotyczące redagowania pracy dyplomowej

Zarządzenie Rektora w sprawie antyplagiatu

Zarządzenie Rektora w sprawie zasad dyplomowania

 

Pytania z rachunkowości na obrony prac licencjackich:

 1. Omów zasady rachunkowości
 2. Co rozumiesz pod pojęciem równowagi bilansowej?
 3. Co oznacza zasada podwójnego zapisu i jak należy ją rozumieć w praktyce?
 4. Dokonaj podziału kont
 5. Co zawiera sprawozdanie finansowe?
 6. Co zawiera informacja dodatkowa?
 7. Jak ustalany jest wynik finansowy?
 8. Wymień i omów zasady wyceny aktywów
 9. Co rozumiemy pod pojęciem amortyzacji i jakie są metody naliczania amortyzacji?
 10. Zasady przeprowadzenia inwentaryzacji
 11. Jaki zbudowany jest Rachunek zysków i start?
 12. Jakie główne rodzaje działalności zawarte są w Rachunku Przepływów Pieniężnych?
 13. Co zaliczamy do aktywów bilansu?
 14. Proszę wymienić główne pozycje kapitałów obcych
 15. Na czym polega złota i srebrna reguła bilansowa?
 16. Jakie funkcje pełni rachunkowość zarządcza?
 17. Wymień najważniejsze różnice pomiędzy rachunkowością finansową a zarządczą
 18. Czym zajmuje się analiza wskaźnikowa?
 19. Omów wskaźniki rentowności
 20. Jakie wskaźniki stosuje się do oceny płynności finansowej i jakie powinny być wielkości referencyjne dla tych wskaźników?
 21. Wymień i scharakteryzuj wskaźniki zadłużenia

PYTANIA Z ZAKRESU PROGRAMU SPECJALNOŚCI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA EGZAMINACH – OBRONACH PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH

 1. Jakie cele i funkcje realizuje zarządzanie personelem w organizacji?
 2. Na jakie cele orientuje się współczesna strategia personalna firmy?
 3. Jakie modele rozróżniamy w polityce personalnej organizacji?
 4. Jakie metody są stosowane w procesie rekrutacji pracowników?
 5. Na czym polega outsourcing w zarządzaniu zasobami ludzkimi?
 6. Jakie znaczenie ma etyka w zzl?
 7. Jakie znaczenie mają zasoby ludzkie w zarządzaniu przedsiębiorstwem?
 8. Jakie są formy wynagradzania płacowego?
 9. Jakie instrumenty wynagradzania pozapłacowego są stosowane w firmach?
 10. Jakie funkcje realizuje system oceny pracowników?
 11. Wymień i scharakteryzuj metody oceniania pracowników.
 12. Na czym polega outplacement w zarządzaniu personelem?
 13. Wyjaśnij pojęcia- kompetencje miękkie i twarde oraz omów sposoby ich kształtowania wśród pracowników.
 14. Wyjaśnij pojęcia – coaching, mentoring, sponsoring oraz omów ich role i znaczenie w kształtowaniu rozwoju pracowników.
 15. Co stanowi istotę współczesnego przywództwa w kierowaniu zespołami?
 16. Czym charakteryzuje się menedżer innowator?
 17. Wyjaśnij pojęcia- kompetencje kulturowe i innowacyjne pracowników oraz podaj przykłady.
 18. Na czym polega zarządzanie zaangażowaniem pracowników?
 19. Jakie są kluczowe kompetencje menedżera?
 20. Wyjaśnij cele i metody rozwoju pracowników.
 21. Od czego zależy efektywność szkolenia pracowników?
 22. Co stanowi istotę kultury organizacji?
 23. Czym się może różnić kultura w organizacjach?
 24. Jakie wyzwania w obszarze kultury stawia współczesne ZZL?
 25. Na czym polega metoda SWOT i jakie cele realizuje w ZZL?
 26. Jaką rolę odgrywa pracownik w tworzeniu wartości firmy?
 27. Jak możemy oceniać wartość zasobów ludzkich?
 28. Wyjaśnij istotę i cele zarządzania kompetencjami
 29. Co stanowi istotę kapitału intelektualnego i jaką rolę odgrywa on w organizacji?
 30. Scharakteryzuj relacje między zmianami na rynku pracy i zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Kierunek Zarządzanie – pytania ogólne na egzamin dyplomowy – licencjat

Pytania na końcowym egzaminie licencjackim na specjalności ,, Zarządzanie przedsiębiorstwem w zintegrowanej Europie”

Komentowanie jest wyłączone.