Rekrutacja na studia II stopnia

Zapraszamy na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie.

Przyjmujemy absolwentów z różnych kierunków bez konieczności uzupełniania różnic programowych.

Specjalności:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w zintegrowanej Europie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie w bankowości i finansach
 • Rachunkowość i audyt
 • Zarządzanie w sektorze publicznym

Czas trwania studiów: 4 semestry

Tryb: niestacjonarny

Uzyskany tytuł: magister

Wysokość czesnego:

Opłata rekrutacyjna – 350 zł (absolwenci WSM – 0 zł),

I-II semestr – 2400zł (za semestr),

III-IV semestr – 2600 zł (za semestr),

Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie

ul. Żórawskiego 5, 06 – 400 Ciechanów

tel. (23) 672-50-61, tel / fax (23) 672-93-33

www.wsmciechanow.edu.pl

www.wsm.cnow.pl

www.wsm.warszawa.pl

Zasady rekrutacji

Warunkiem przyjęcia do Wyższej Szkoły Menedżerskiej jest złożenie następującego kompletu dokumentów:

 • Podanie (rejestracja on-line na stronie wsm.warszawa.pl, trzeba wgrać zdjęcie elektroniczne) wydruk po zalogowaniu
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a w przypadku starej matury – kserokopia wydanego przez szkołę średnią – oryginał do wglądu
 • W przypadku nowej matury – kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej – oryginał do wglądu
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał do wglądu
 • Jedna aktualna fotografia 35×45 mm (format zdjęcia jak do dowodu osobistego).
 • Kserokopia obu stron aktualnie obowiązującego dowodu osobistego – oryginał dowodu osobistego do wglądu
 • Opłata rekrutacyjna 350 zł (płatne przy składaniu dokumentów), absolwenci WSM – 0 zł

Promocje znajdujące się na stronie www.wsm.warszawa.pl nie dotyczą studentów Wydziału Zamiejscowego w Ciechanowie.

Uczelnia posiada atrakcyjny system stypendialny.

Student może otrzymać pomoc materialną w formie:

 • stypendium socjalnego;
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów;
 • zapomogi;
 • stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia.

Komentowanie jest wyłączone.