OD STUDENTA DO SPECJALISTY – kompleksowy program wsparcia niepełnosprawnych studentów i absolwentów na otwartym rynku pracy

O projekcie

Fundacja Sustinae zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – „Od studenta do specjalisty – kompleksowy program wsparcia niepełnosprawnych studentów i absolwentów na otwartym rynku pracy”, w ramach pilotażowego programu „Absolwent”.

Celem projektu jest wsparcie 150 (50 dla województwa małopolskiego, 50 dla województwa mazowieckiego, 50 dla województwa śląskiego) absolwentów i studentów ostatniego roku studiów w sprawnym wejściu na rynek pracy. Wsparcie zostanie zrealizowane poprzez zintegrowane działania oparte o diagnozę sytuacji beneficjentów poprzez wyznaczenie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, świadczenie poradnictwa zawodowego, wsparcie asystenta rynku pracy, grupowe warsztaty treningu pracy, podniesienie kwalifikacji poprzez szkolenia zawodowe i umożliwienie zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego. Projekt jest realizowany w okresie od 11.10.2018-  30.09.2020.

Dla kogo

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie wszystkie osoby, które spełniają następujące kryteria:

 • posiadają aktualne na co najmniej 9-miesięcy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
 • posiadają status studenta ostatniego roku studiów (I, II stopnia, doktoranckie, podyplomowe) lub, posiadają status absolwenta uczelni wyższej uzyskany w ciągu ostatnich 24 miesięcy
 • są bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub poszukujące pracy
 • są gotowe i chętne do wejścia na rynek pracy.

Projekt zakłada wsparcie wejścia na otwarty rynek pracy niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych lub realizujących ostatni rok nauki w szkole wyższej w trzech województwach: małopolskim, mazowieckim i śląskim. W województwie mazowieckim i małopolskim pierwszeństwo udziału mają osoby, które ukończyły uczelnie spoza terenu Krakowa i Warszawy.

Formy wsparcia dla uczestników projektu

 • Diagnoza sytuacji w kontekście biopsychospołecznym, z uwzględnieniem czynników osobowych i środowiskowych w wymiarze średnio 6 godzin;
 • Zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery w wymiarze średnio 20 godzin;
 • Grupowe warsztaty treningu pracy w wymiarze  36 godzin;

W przypadku orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczestnik ma ponadto prawo do realizacji poniższych form wsparcia zgodnych z Indywidualnym Planem Działania:

 • wsparcia asystenta rynku pracy w wymiarze średnio 20 godzin
 • wsparcia trenera aktywizacji  w wymiarze średnio 15 godzin
 • udziału w szkoleniu zawodowym zmierzającym do podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych w wymiarze średnio 90 godzin
 • realizacji płatnego stażu zawodowego trwającego 4 miesiące
 • dodatku motywacyjnego.

Nabór do projektu

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów prowadzone jest w rundach dwutygodniowych, począwszy od rundy I od dnia 2.11.2018 r., aż do wyczerpania miejsc w projekcie. Do formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami 2,3,4  należy przedłożyć:

 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
 • kserokopię dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego tytuł zawodowy lub naukowy uzyskany nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu. W przypadku studentów ostatniego roku studiów dokument potwierdzający status wydany przez Uczelnię.

Kontakt

Zapraszamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych w biurze Fundacji Sustinae, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie, w Krakowie, ul. Szlak 65, oraz oddziałach Fundacji w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8  i w Gliwicach, ul. Świętojańska 5A/11.

Kraków: tel. +48 883 340 209, na adres e-mail: absolwent_malopolska@fundacjasustinae.org

Warszawa: tel. +48 883 340 212, adres e-mail: absolwent_mazowsze@fundacjasustinae.org

Gliwice: tel. +48 735 933 905, adres e-mail: absolwent_slask@fundacjasustinae.org

Informacje o projekcie, regulamin i wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są na stronie Fundacji: https://www.fundacjasustinae.org. Zapraszamy do śledzenia informacji o realizacji projektu na profilu Fundacji na Facebook: https://www.facebook.com/sustinae/.

 

 

ZAPRASZAMY!

Komentowanie jest wyłączone.