Kadra naukowa

 

abuszko_ok

 

dr hab. Andrzej Buszko 

Czytaj więcej

– prof. UWM, posiada długoletnią praktykę zawodową. Pracował w kraju i za granicą na kierowniczych stanowiskach, m.in.w Uponor Oy, Budimex, Polomex-Cekop. Pracował także w dyplomacji. Był konsulem handlowym w Hong Kongu.

Aktualne zainteresowania naukowo –  badawcze dotyczą:

 • procesów transformacji gospodarki
 • pomiaru i modelowania zjawisk oraz procesów ekonomicznych
 • projektowania systemów zarządzania
 • analizy strategicznej
 • zachowań organizacyjnych w czasach burzliwych.

Prowadzi następujące zajęcia:

 • zachowania organizacyjne
 • marketing
 • zarządzanie logistyką
 • logistyka produkcji
 • logistyka zaopatrzenia i transportu.

Zwiń

 

 

 

 

 

ljaczynowski_ok

prof. dr hab. Lech Jaczynowski

Czytaj więcej

– pracownik Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Zamiejscowy Wydział Zarządzania w Ciechanowie, a także AWF im. Józefa Piłsudskiego. Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Zakład Zarządzania – Biała Podlaska (prof. zw.) Absolwent AWF w Warszawie; dr PAN Zakład Prakseologii; dr hab. AWF w Warszawie, tytuł profesorski zdobył w 1999 roku. Jest autorem 231 publikacji, w tym 11 książek. Podczas swojej kariery piastował liczne stanowiska: był kierownikiem Zakładu Organizacji Kultury Fizycznej (1984-2006), prodziekanem AWF w Warszawie (1984-1987) oraz prorektorem (1987-1990), prodziekanem PWSBiA w Warszawie (1993-1999), dziekanem (1999-2000), dyr. Instytutu Turystyki i Rekreacji AWF (1999-2002); prof. zw. AWF od 2000. Od 2007 roku jest redaktorem naczelnym Rocznika Naukowego Wydziału Zarządzania w Ciechanowie. Zdobywca licznych wyróżnień, m.in. Złotej Odznaki Akademickiego Związku Sportowego, Odznaki Zasłużony Działacz Kultury, Złotego Krzyża Zasługi, Krzyża Kawalerskiego OOP, Medalu KEN, Nagrody Ministra za działalność naukową, Złotej Odznaki ZNP. Działał w wielu organizacjach, m.in. w Towarzystwie Naukowym Prakseologii, Polskim Stowarzyszeniu Etyki Biznesu (EBEN Polska), czy Radzie Nadzorczej Instytutu Turystyki. W latach 1990 – 1991 był korespondentem prasowym w Bułgarii.

Prowadzi następujące zajęcia:

 • podstawy zarządzania
 • techniki organizatorskie i decyzyjne
 • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej.

Zwiń

 

 

 

 

 

jrusinek_ok  

prof. dr hab. Jan Rusinek

Czytaj więcej

– absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. nauk matematycznych. Pracuje w Wyższej Szkole Menedżerskiej od 20 lat. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu matematyki, informatyki, fizyki matematycznej, zastosowań matematyki i informatyki w ekonomii i dydaktyce.

Napisał kilka podręczników m.in. z matematyki dla studentów zarządzania, statystyki matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa, matematyki finansowej.

Prowadzi następujące zajęcia:

 • matematyka
 • matematyka finansowa
 • statystyka
 • badania operacyjne.

Zwiń

 

 

 

 

profszczęsny_ok  

prof. dr hab. Wiesław Szczęsny

Czytaj więcej

– studia i doktorat w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Habilitacja w 2000 r. w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. W 2002 r. mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Warszawskiego.

Do 2013 r. kierował zespołem Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania UW. Wcześniej pracował w Instytucie Rozwoju i Studiów Strategicznych Warszawie oraz w Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP. Współpracował także z Ministerstwem Przekształceń Własnościowych w okresie transformacji gospodarki polskiej. Od wielu lat jest nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.

Wypromował trzech doktorów ekonomii oraz ponad 140 magistrów, głównie z zakresu zarządzania finansami, polityki fiskalnej i analizy finansowej. Autor kilkudziesięciu prac naukowych publikowanych i prezentowanych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. W formie książek ukazały się m. in.  „Firma w otoczeniu fiskalnym”, Difin 2001; „Finanse i zarządzanie”, Oficyna Wydawnicza WSM 2007;  „Finanse. Zarys wykładu”, Difin 2009. Był współautorem i redaktorem naukowym m. in.: „Budżetowanie operacyjne, finansowe i kapitałowe w przedsiębiorstwie”, C.H. Beck 2010;  „Finanse firmy; Jak zarządzać kapitałem”, C.H. Beck 2012.

Współpracuje z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, pełnił funkcje wiceprezesa zarządu i przewodniczącego Rady Naukowej Oddziału Warszawskiego. Obecnie członek Rady Naukowej PTE przy Zarządzie Krajowym. Zainteresowania pozazawodowe to filozofia i turystyka górska.

Prowadzi następujące zajęcia:

 • finanse
 • finanse przedsiębiorstw.  

Zwiń

 

 

 

 

rgoryszewski_ok
doc. dr Roman Goryszewski

Czytaj więcej

– doktor nauk ekonomicznych. Specjalizacja zawodowa: bankowość i finanse, teorie pieniądza, historia myśli ekonomicznej, współczesne teorie ekonomiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi.

Pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie od 1996 r. W latach 1976–2004 adiunkt Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat nagród Rektora UW za osiągnięcia naukowe (1985) oraz dydaktyczne (1987). Absolwent rocznych Podyplomowych Studiów Bankowości przy Szkole Głównej Handlowej (1994/1995).Odbył roczny staż naukowo-badawczy w Indiana University, USA (1989-1990). Ukończył kursy dla wykładowców bankowych Austriackiego Banku Centralnego (Weisenbach, 1992) i DC Gardner – Euromoney (Londyn, 1993/1994) oraz dla menedżerów bankowych w NBP. Uzyskał dyplom uprawniający do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych w spółkach skarbu państwa (Dyplom nr 96/2002 Ministra Skarbu Państwa). Autor dwu książek oraz kilkudziesięciu artykułów, opublikowanych w wysoko punktowanych czasopismach naukowych, w tym w „Ekonomiście”, „Studiach Socjologicznych” IFiS PAN, „Studiach Ekonomicznych” INE PAN, „Postępach Techniki Przetwórstwa Spożywczego” WSM, „Roczniku Naukowym” WSM (Wydział w Ciechanowie).

Za swoją pierwszą książkę, poświęconą twórcy amerykańskiej ekonomii instytucjonalnej Thorsteinowi Veblenowi (PWN 1989, seria „Ekonomia XX wieku”), uzyskał Nagrodę Indywidualną Stopnia Trzeciego Ministra Edukacji Narodowej za Osiągnięcia Naukowe – 1990 r. (książka była recenzowana w amerykańskim periodyku naukowym „Journal of Economic Issues”, vol. XXIV, 4, Dec. 1990, pp. 1190-1193, w “American Studies”, vol. XIII, Warsaw University, 1994, pp. 111-114 oraz w “Ekonomiście” nr 1, 1991, ss. 164-168). Druga książka, zawierająca analizy z zakresu teorii pieniądza (Oficyna Wydawnicza WSM, 2002), stanowi podstawę jego autorskiego programu zajęć prowadzonych w WSM. Doc. dr R. Goryszewski legitymuje się nie tylko długim stażem w zakresie pracy naukowo-dydaktycznej w UW i WSM, ale posiada także wieloletnie doświadczenie zawodowe poza szkolnictwem wyższym.

W l. 1992-1996 pracował jako specjalista w centralach trzech dużych banków: NBP, Polskiego Banku Inwestycyjnego S.A. i Powszechnego Banku Kredytowego w Warszawie S.A. Członek kilku towarzystw naukowych: PTE, Stowarzyszenie Badań Amerykańskich, Polish Studies Center (Indiana University, USA), Austrian Bankers’ Club International. Odznaczony „Medalem Edukacji Narodowej” oraz „Srebrną Odznaką” za zasługi dla WSM w Warszawie, przyznanej w XV rocznicę założenia Uczelni (2010).

Prowadzi następujące zajęcia:

 • instytucjonalne aspekty konkurencyjności
 • zasoby ludzkie w zarządzaniu wartością firmy
 • polityka zatrudnienia i rynek pracy
 • kapitał intelektualny w ZZL.

Zwiń

 

 

 

wgrygolec_ok  

doc.dr Władysław Grygolec

Czytaj więcej

– dr nauk humanistycznych; socjolog. Specjalności: socjologia ogólna, metodologia badań społecznych.

Wieloletni nauczyciel akademicki, z doświadczeniem zawodowym w administracji państwowej i gospodarczej oraz w badaniach opinii i rynku. Uczestniczył w badawczych programach rządowych i resortowych.

Autor kilkudziesięciu publikacji w tym : Wstęp do metod i technik badań socjologicznych (1986) oraz dwóch rozdziałów „Postępowanie nabywców” i „Segmentacja rynku” w: L. Białoń (red.) Marketing. Problemy podstawowe. 2011

Prowadzi następujące zajęcia:

 • socjologia
 • psychologia
 • nauki o przedsiębiorstwie
 • marketing
 • badania marketingowe
 • strategie marketingowe
 • marketing w handlu i usługach.

Zwiń

 

 

 

 

dr Monika Filipiuk

Czytaj więcej

Prowadzi następujące zajęcia:

 • rachunkowość finansowa
 • rachunkowość i analiza finansowa
 • rachunkowość zarządcza
 • zarządzanie projektami
 • zamówienia publiczne
 • finanse samorządowe.

Zwiń

 

dr Barbara Pawłowska

Czytaj więcej

Prowadzi następujące zajęcia:

 • makroekonomia
 • podstawy bankowości
 • zarządzanie jakością
 • papiery wartościowe i operacje bankowe
 • zarządzanie i strategie rozwoju regionalnego.

Zwiń

 

mgr Andrzej Długołęcki

Czytaj więcej

Prowadzi następujące zajęcia:

 • prawo pracy
 • polityka zatrudnienia i rynek pracy.

Zwiń

 

mgr Maria Karwowska

Czytaj więcej

– prowadzi zajęcia z zakresu rachunkowości.

Zwiń

 

mgr Mirosław Korzeń

Czytaj więcej

Prowadzi następujące zajęcia:

 • bhp
 • bezpieczeństwo pracy i ergonomia.

Zwiń

 

mgr Waldemar Osowiecki

Czytaj więcej

Prowadzi następujące zajęcia:

 • ochrona własności intelektualnej
 • bezpieczeństwo publiczne
 • prawo spółek
 • zarządzanie bezpieczeństwem na szczeblu centralnym w RP
 • zarządzanie bezpieczeństwem na szczeblu lokalnym.

Zwiń

 

mgr Ewa Pozaroszczyk

Czytaj więcej

Prowadzi następujące zajęcia:

 • informatyka w zarządzaniu
 • technologie informacyjne
 • podstawy pedagogiki
 • zarządzanie podstawowymi placówkami oświatowymi
 • ZZL w oświacie.

Zwiń

 

mgr Elżbieta Szymanik

Czytaj więcej

Prowadzi następujące zajęcia:

 • zamówienia publiczne
 • polityka gospodarcza
 • zarządzanie i strategie rozwoju regionalnego
 • kontrola w administracji.

Zwiń

 

mgr Żaneta Wierzba

Czytaj więcej

Prowadzi następujące zajęcia:

 • biznes plan
 • negocjacje i sztuka komunikacji
 • marketing
 • techniki negocjacji i mediacji
 • public relations.

Zwiń

 

mgr Rafał Zadrożny

Czytaj więcej

– prowadzi zajęcia z języka angielskiego.

Zwiń

 

 

Komentowanie jest wyłączone.