Komunikat w sprawie zwiększenia dostępności wsparcia finansowego dla studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

W dniu 18 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 695) zgodnie z którą w okresie trwania stanu epidemicznego:

 

  • nie obowiązuje dotychczasowy limit przyznawania dwóch zapomóg w roku akademickim określony w art. 92 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 i 374). Oznacza to, iż w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni student może złożyć wniosek o zapomogę w uczelni każdorazowo gdy jego sytuacja życiowa pogorszyła się, np. z powodu utraty źródła dochodu przez studenta albo członka jego rodziny,

 

  • w semestrze letnim 2019/2020 roku, w związku z trudną sytuacją wielu rodzin, zniesiono regułę dotyczącą stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi, zgodnie z którą świadczenia te przysługują przez okres studiowania nieprzekraczający 6 lat. Oznacza to możliwość finansowego wsparcia tych studentów, którym upłynął okres 6 lat od momentu rozpoczęcia studiów i w związku z tym nie mogliby ubiegać się o przyznanie ww. świadczeń.

 

  • Do 30 września 2020 r. wnioski o przyznanie świadczeń stypendialnych mogą być składane w formie i w sposób określony przez uczelnię. Uczelnia może więc wprowadzić dodatkowy sposób i formę składania wniosków o przyznanie stypendiów i zapomóg. Zniesiono też obowiązek dołączania do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny przez studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł. Sytuacja materialna studenta będzie mogła być weryfikowana przez uczelnię na podstawie innych dostępnych dokumentów.

Komentowanie jest wyłączone.