Egzamin dyplomowy

 

Wytyczne dotyczące pracy dyplomowej:

Praca licencjacka: 60-80 stron

– czcionka Times New Roman 12,

– 1,5 wiersza odstępu,

– numeracja stron umieszczona od zewnętrznej strony

– strona tytułowa oraz oświadczenie drukowane są jednostronnie, spis treści drukowany jednostronnie a w przypadku, gdy nie mieści się na jednej stronie   drukujemy dwustronni( licząc wszystkie strony, ale nie zamieszczając numerów)

– załączone oświadczenie o samodzielności napisania pracy, umieścić po stronie tytułowej

– wzór I strony ustalony jest odgórnie, ( znajduje się poniżej)

– marginesy(lustrzane) lewy(wewnętrzny) 3, 5 pozostałe 2,5

– załączona płyta CD z pracą opisana: imię i nazwisko numer albumu, temat pracy (w papierowym opakowaniu, wklejona z tyłu na okładce w sztywnej oprawie pracy)

(nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko oraz nr albumu studenta )

– załączone oświadczenie o samodzielności napisania pracy, umieścić po stronie tytułowej ( znajduje się poniżej)

Kolejność:

– strona tytułowa (strona 1-2)

– oświadczenie o samodzielności napisania pracy

– spis treści (strona nr 5)

– wstęp (strona nieparzysta)

– Rozdział (strona nieparzysta)

Podrozdział

itd.

Przed oprawą pracy proszę koniecznie zgłosić się do Dziekanatu lub wysłać pracę e-mailem (na adres: dziekanat@wsmciechanow.edu.pl) w celu sprawdzenia poprawności wydrukowanej pracy.

Studenci z kierunku Zarządzanie na stronie tytułowej pracy dyplomowej wpisują jedną z następujących nazw specjalności:

 • Marketing
 • Rachunkowość i controlling
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w zintegrowanej Europie
 • Zarządzanie w bankowości i finansach
 • Zarządzanie w sektorze publicznym
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie w oświacie
 • Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
 • Zarządzanie w służbie zdrowia
 • Zarządzanie logistyką.

PRACE BĘDĄ PRZYJMOWANE W DZIEKANACIE TYLKO Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW    !!!!!!!!!!!!

 

Studenci zobowiązani są dostarczyć przed egzaminem dyplomowym następujące dokumenty:

–         2 egz. pracy dyplomowej (drukowane dwustronnie) w tym jedna w sztywnej oprawie  podpisana przez promotora,

–         indeks (jeśli nie został złożony wcześniej)

–         kartę obiegową

–         podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego,

–         kserokopię  dowodu osobistego,

–         fotografie formatu 4, 5/6, 5 (4 sztuki w stroju galowym)

–         świadectwo dojrzałości – oryginał lub odpis (jeśli nie znajduje się w aktach)

–         1 płyta CD (w papierowej okładce, opis płyty wg wzoru: nr albumu, imię i nazwisko, temat pracy)

–         opłatę za wydanie dyplomu w wysokości 60zł + opłata za archiwizację dokumentów 250 zł (opłata należy uiścić w kasie WSM lub dokonać przelewu na konto indywidualne).

UWAGA!

Karty obiegowe z tytułu rozliczeń finansowych z Uczelnią będą podstemplowywane po zaksięgowaniu środków na koncie studenta.

Podstawą przyjęcia pracy jest uregulowanie wszystkich wymaganych opłat.

Komplet dokumentów należy złożyć w dziekanacie u opiekuna grupy.

NA EGZAMINIE DYPLOMOWYM STUDENT MUSI OKAZAĆ SIĘ LEGITYMACJĄ STUDENCKĄ,

KTÓRA PODLEGA ZWROTOWI NA UCZELNIĘ.( legitymacja może być złożona razem z pracą, bądź przy odbiorze dyplomu).

 

Do pobrania:

1. Karta obiegowa do egzaminu dyplomowego – pobierz

2. Oświadczenie do pracy dyplomowej o samodzielności pisania – pobierz

3. Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego – pobierz

4. Wzór strony tytułowej Zarządzanie – pobierz

 

TEMATY OGÓLNE DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO na kierunku Zarządzanie:

1. Funkcje finansów publicznych

2. Kreowanie polityki pieniężnej

3. Podstawowe źródła prawa

4. Zastosowanie metod matematycznych w zarządzaniu

5. Ocena działalności przedsiębiorstwa

6.Typologia organizacji

7. Cele i misje przedsiębiorstwa

8. Przedsiębiorstwo, przedsiębiorca, przedsiębiorczość

9. Metody zarządzania

10. Role kierownicze  i style kierowania

11. Istota i funkcje zarządzania

12. Menedżer, lider, przywódca

13. Przedsiębiorczość a innowacyjność

14. Formy organizacyjne i finansowe wspierania przedsiębiorczości

15. Zasady ochrony własności intelektualnej

16. Uwarunkowania osobowości człowieka

17. Zachowania społeczne i ich uwarunkowania

18. Metody, techniki, narzędzia pozyskiwania danych na potrzeby prowadzenia badań    społecznych

19. Administracja państwowa w kontroli społecznej

20. Rola państwa w kształtowaniu postaw społecznych

21.Technologie informacyjne w zarządzaniu

22. Zarządzanie zasobami ludzkimi

23. Piramida potrzeb Masłowa

24. Wykorzystanie statystyki w biznesie i naukach społecznych

25. Analiza SWOT

26. Istota i znaczenie outsourcingu w zarządzaniu

27. Istota kultury organizacji

Pytania z rachunkowości na obrony prac licencjackich:

 1. Omów zasady rachunkowości
 2. Co rozumiesz pod pojęciem równowagi bilansowej?
 3. Co oznacza zasada podwójnego zapisu i jak należy ją rozumieć w praktyce?
 4. Dokonaj podziału kont
 5. Co zawiera sprawozdanie finansowe?
 6. Co zawiera informacja dodatkowa?
 7. Jak ustalany jest wynik finansowy?
 8. Wymień i omów zasady wyceny aktywów
 9. Co rozumiemy pod pojęciem amortyzacji i jakie są metody naliczania amortyzacji?
 10. Zasady przeprowadzenia inwentaryzacji
 11. Jaki zbudowany jest Rachunek zysków i start?
 12. Jakie główne rodzaje działalności zawarte są w Rachunku Przepływów Pieniężnych?
 13. Co zaliczamy do aktywów bilansu?
 14. Proszę wymienić główne pozycje kapitałów obcych
 15. Na czym polega złota i srebrna reguła bilansowa?
 16. Jakie funkcje pełni rachunkowość zarządcza?
 17. Wymień najważniejsze różnice pomiędzy rachunkowością finansową a zarządczą
 18. Czym zajmuje się analiza wskaźnikowa?
 19. Omów wskaźniki rentowności
 20. Jakie wskaźniki stosuje się do oceny płynności finansowej i jakie powinny być wielkości referencyjne dla tych wskaźników?
 21. Wymień i scharakteryzuj wskaźniki zadłużenia

Komentowanie jest wyłączone